Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AFINTO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flonikamid

50

38081090

158062-67-0IRAC: 29

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1AVEG: oves (Avena); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

APHIGO: bombaževčeva uš (Aphis gossypii GLOVER, 1877); MYZUCE: črna češnjeva uš (Myzus cerasi FABRICIUS, 1775); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); DYSAPY: mokasta hruševa uš (Dysaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (PASSERINI, 1860)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); MACSEU: velika krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae (Thomas)); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi DE GEER, 1773); 1INSEC: žuželke (Insecta)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, breskev: 14 dni, buča: 1 dni, bučka: 1 dni, češnja: 14 dni, dinja: 1 dni, hmelj: 21 dni, jablana: 21 dni, krompir: 70 dni, marelica: 21 dni, navadna buča, oljna: 3 dni, navadna hruška: 21 dni, navadna kumara: 1 dni, navadna lubenica: 1 dni, navadna pšenica: 28 dni, navadni grah: 14 dni, navadni ječmen: 30 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oves: 30 dni, paprika: 1 dni, rž: 28 dni, sliva: 21 dni, tritikala: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-92/20/5

15.1.2021

31.8.2024


| |