Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AFINTO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flonikamid

50

38081090

158062-67-0IRAC: 29

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

APHIGO: bombaževčeva uš (Aphis gossypii GLOVER, 1877); MYZUCE: črna češnjeva uš (Myzus cerasi FABRICIUS, 1775); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); DYSAPY: mokasta hruševa uš (Dysaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (PASSERINI, 1860)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); MACSEU: velika krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae (Thomas)); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi DE GEER, 1773); 1INSEC: žuželke (Insecta)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 1 dni, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): 3 dni, bučka: 1 dni, češnja: 14 dni, dinja: 1 dni, grah (za sveže zrnje): 14 dni, hmelj: 21 dni, hruška: 21 dni, jablana: 21 dni, ječmen: 30 dni, krompir: 70 dni, kumara: 1 dni, lubenica: 1 dni, marelica: 21 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oves: 30 dni, paprika: 1 dni, pšenica (jari+ozimni): 28 dni, rž (jari+ozimni): 28 dni, sadna drevesnica: karenca ni potrebna, sliva: 21 dni, tritikala (jari+ozimni): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-92/20/5

15.1.2021

31.8.2024

Sprememba

U34330-92/20/8

28.10.2021

31.8.2024

Sprememba

U34330-92/20/11

19.7.2022

31.8.2024


| |