Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BANJO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluazinam

50

38082080

79622-59-6FRAC: C/29

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana - KARSIA, KMETIJSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA VIN, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, DUTOVLJE, D.O.O. POSLOVALNICA LJUBLJANA,

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

28.2.2025

 

Uporaba na:

ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); SOLTU: krompir (za semensko pridelavo) (Solanum tuberosum L.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); 1ALTEG: črne listne pegavosti (Alternaria Nees); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); SCLESQ: siva plesen čebulnih listov (Botryotinia squamosa VIENNOT-BOURGIN)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

čebula (za čebulo): 28 dni, hren: 14 dni, korenje: 14 dni, krompir: 7 dni, krompir (za semensko pridelavo): karenca ni potrebna, pastinak: 14 dni, peteršilj (za koren): 14 dni, redkev, črna: 14 dni, redkev, vrtna: 14 dni, rumena koleraba: 14 dni, strniščna repa: 14 dni, šalotka: 28 dni, zelena, gomoljna: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-65/20/12

18.2.2021

28.2.2025

Podaljšanje

U34330-65/20/21

20.1.2023

28.2.2025

Sprememba

U34330-65/20/28

18.10.2023

28.2.2025

Sprememba

U34330-65/20/36

27.2.2024

28.2.2025


| |