Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VERTIPIN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

70

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS05

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID, AKARICID

Proizvajalec:

ACTION PIN

Zastopnik, distributer:

AGROAVANT, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNVW: gomoljnice (gomoljnice); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); NNNHP: korenovke (korenovke); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (drevje) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (grmovnice) (okrasne rastline); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); CICIN: radič (siljen, witloof) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); 1LEGF: stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Fabaceae); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); PHYLGU: leskova pepelovka (Phyllactinia guttata (Wallroth) Léveillé); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); VASALY: paradižnikova rjasta pršica (Aculops lycopersici (Massee)); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857)); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 3 dni, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, gomoljnice: 3 dni, hruška: 3 dni, jablana: 3 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 3 dni, korenovke: 3 dni, krmna pesa: 3 dni, kumara: 3 dni, leska: 3 dni, lubenica: 3 dni, marelica: 3 dni, nektarina: 3 dni, okrasne rastline (drevje): karenca ni potrebna, okrasne rastline (grmovnice): karenca ni potrebna, oves (jari+ozimni): 3 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pšenica (jari+ozimni): 3 dni, radič (siljen, witloof): 3 dni, sladkorna pesa: 3 dni, stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, špinača: 3 dni, tritikala (jari+ozimni): 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 5 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-36/20/11

17.3.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-36/20/16

15.11.2022

31.12.2024


| |