Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

COLUMBO 0,8 MG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cipermetrin

0,8

38081010

52315-07-8IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

SBM Développement S.A.S.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2022

 

Uporaba na:

YNIGF: (okrasne trate); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); RAPSN: črna redkev (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); DAUCA: korenje (Daucus carota L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSR: redkvica (Raphanus sativus L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); YNIGF: športne trate (športne trate); NIOTA: tobak (Nicotiana L.)

Uporaba proti:

HYLERA: kapusova muha (Delia radicum (LINNAEUS, 1758)); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); PSYICH: repični bolhač (Psylliodes chrysocephala (L., 1758)); 1NOCTF: sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)); 1ELATF: strune (Elateridae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, buča: zagotovljena s časom uporabe, čebula: zagotovljena s časom uporabe, česen: zagotovljena s časom uporabe, črna redkev: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, gomoljna zelena: zagotovljena s časom uporabe, jajčevec: zagotovljena s časom uporabe, kitajski kapus: zagotovljena s časom uporabe, korenje: zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, listni ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, navadni hren: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, paradižnik: zagotovljena s časom uporabe, pastinak: zagotovljena s časom uporabe, pravi peteršilj: zagotovljena s časom uporabe, rdeča pesa: zagotovljena s časom uporabe, redkvica: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, šalotka: zagotovljena s časom uporabe, športne trate: karenca ni potrebna, tobak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-67/20/10

11.5.2021

31.10.2022


| |