Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLAP FORTE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klopiralid

72

38083027

1702-17-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2023

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); NNNZZ: (okrasne rastline, čebulnice); SINSS: gorjušica (Sinapis sp.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); LIUUT: navadni lan (Linum usitatissimum L.); CMASA: navadni riček (Camelina sativa); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); TRZSP: pira (sevka) (Triticum spelta L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); SECCE: rž (Secale cereale L.); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.)

Uporaba proti:

1XANG: bodiči (Xanthium L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, : zagotovljena z načinom uporabe, gorjušica: zagotovljena s časom uporabe, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, navadni lan: zagotovljena s časom uporabe, navadni riček: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, pira (sevka): zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, vrtni mak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-63/20/11

7.6.2021

30.4.2023


| |