Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAJOR 300 SL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klopiralid

30

38083027

1702-17-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

INNVIGO Sp. z.o.o.

Zastopnik, distributer:

AGROPROAGRO, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2025

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus (Linnaeus)); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis (Linnaeus)); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (Linnaeus) SCOPOLI); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum (Linnaeus)); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla (Linnaeus)); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-15/21/13

27.7.2021

30.9.2025

Podaljšanje

U34330-15/21/34

11.4.2023

30.9.2025


| |