Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BRIVELA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

difenokonazol

5

38082050

11944-68-3FRAC: G/3

fluksapiroksad

7,5

38082080

907204-31-3FRAC: C/7

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

PSDCHE: lomljivost žitnih bilk (Oculimacula yallundae (Walker & Spooner) Crous & Gams); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); PUCCRT: pšenična rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. tritici (ERIKS.) JOHNSTON); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H362: Lahko škoduje dojenim otrokom. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pšenica (jari+ozimni): 56 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-5/19/6

15.9.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/41

9.12.2022

31.12.2024


| |