Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ZORVEC ENDAVIA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

bentiavalikarb-izopropil

7

38082030

177406-68-7

oksatiapiprolin

3

38082080

1003318-67-9FRAC: F/49

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

CORTEVA AGRISCIENCE SLO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.11.2025

 

Uporaba na:

ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.)

Uporaba proti:

PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

čebula (za čebulo): 28 dni, česen: 28 dni, krompir: 7 dni, šalotka: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-19/21/21

4.1.2022

15.11.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/22/26

19.5.2022

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/23/16

7.6.2023

15.11.2025


| |