Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FAZOR

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

malein hidrazid

60

38089090

123-33-1

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2033

 

Uporaba na:

ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (za čebulo) (Allium sativum L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); ALLAS: šalotka (za čebulo) (Allium ascalonicum L.)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

čebula (za čebulo): 7 dni, česen (za čebulo): 14 dni, krompir: 21 dni, šalotka (za čebulo): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-80/20/27

15.2.2022

31.10.2033

Sprememba

U34330-80/20/38

12.10.2022

31.10.2033

Sprememba

U34330-80/20/43

16.2.2024

31.10.2033


| |