Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NORIOS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

25

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PIBSX: grah (za suho zrnje, za krmo) (Pisum sativum L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje) (Pisum sativum L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); ALLPO: por (Allium porrum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALBUCA: bela rja križnic (Albugo canidida); PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); PHOMMP: grahova pegavost (Phoma pinodella (L.K. Jones) Morgan-Jones & K.B. Burch); MYCOPI: grahova pegavost in nožne bolezni (Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr./Stone); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); MYCOBR: obročkasta pegavost kapusnic (Mycosphaerella brassicicola); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); COLLCC: rjava koreninska gniloba in antrakoza paradižnika (Colletotrichum coccodes (WALLR.) S.J.HUGHES); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum (Berkeley) Quaedvlieg, Verkley & Crous); 1MELMG: rje iz rodu Melampsora (Melampsora); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 35 dni, brokoli: 14 dni, brstični ohrovt: 14 dni, cvetača: 14 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 35 dni, glavnato zelje: 14 dni, grah (za suho zrnje, za krmo): 35 dni, grah (za sveže in suho zrnje): 14 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kapusnice: 14 dni, korenje: 10 dni, krompir: zagotovljena s časom uporabe, listni ohrovt: 14 dni, ohrovt, glavnati: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (jari+ozimni): 21 dni, oves (jari+ozimni): 35 dni, por: 21 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-71/21/4

21.3.2022

31.12.2025

Sprememba

U34330-71/21/10

10.11.2022

31.12.2025


| |