Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

REVYONA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mefentriflukonazol

7,5

38082080

1417782-03-6FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

20.3.2030

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); MONILA: cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa); LEPTLI: črna pegavost sončnic (Plenodomus lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley); DIAPHE: črna pegavost sončničnih stebel (Diaporthe helianthi MUNTANOLA-CVETKOVIC, MIHALJCEVIC & PETROV); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ALTEHE: črnorjava pegavost sončnic (Alternaria helianthi (HANSF.) TUBAKI & NISHIHARA); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); SETOTU: koruzna progavost (Exserohilum turcicum (Passerini) K.J.Leonard & E.G.Suggs); PYRPBR: listna pegavost oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae SUTTON & RAWLINSON); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); KABAZE: očesna pegavost koruze (Aureobasidium zeae (Narita & Y.Hiratsuka) Dingley); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); HPERBR: plesen kapusnic (Hyaloperonospora brassicae); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); RAMUBE: siva pesna listna pegavost (Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam); VERTSP: verticilijska uvelost (Verticillium sp.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 3 dni, češnja: 3 dni, hruška: 28 dni, jablana: 28 dni, koruza: 56 dni, marelica: 3 dni, nektarina: 3 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 53 dni, sladkorna pesa: 28 dni, sliva: 3 dni, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni, višnja: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-73/19/21

21.3.2022

20.3.2030

Sprememba

U34330-73/19/28

19.5.2022

20.3.2030

Sprememba

U34330-73/19/40

6.3.2023

20.3.2030


| |