Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

COLZAMID

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

napropamid

45

38083015

15299-99-7HRAC: 0

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, listni ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-72/21/4

12.4.2022

31.12.2024


| |