Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DITHANE DG Neotec

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mankozeb

75

38082030

8018-01-7FRAC: M/M03

mankozeb

75

38082030

8018-01-7IRAC: UN

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

INDOFIL INDUSTRIES B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

4.7.2021

Zaloge v uporabi do:

4.1.2022

Zaloge v prodaji do:

31.7.2021

 

Uporaba na:

PRNAV: češnja (Prunus avium L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); YNIGF: športne trate (športne trate); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); SCLEBO: sklerocijska snežna plesen (Sclerotinia borealis); MONGNI: snežna plesen (Calonectria graminicola WOLLENWEBER); TYPHIN: snežni ožig (Typhula incarnata LASCH ex FR.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

češnja: 30 dni, jablana: 28 dni, krompir: 7 dni, navadna hruška: 28 dni, navadna pšenica: 14 dni, paradižnik: 3 dni, športne trate: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba

327-02-251/01/1

3.10.2001

16.8.2010

Registracija

SFS 9113

23.7.1999

16.8.2010

Sprememba

327-02-251/01

24.7.2001

26.6.2003

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

16.8.2010

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-243/04/2

5.7.2004

30.9.2004

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-385/04/2

20.12.2004

30.9.2005

Začasno podaljšanje

3433-60/07/3

27.12.2007

16.8.2010

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

16.8.2010

Začasno podaljšanje

3433-60/07/7

15.6.2010

16.8.2010

Podaljšanje

3433-60/07/6

17.8.2010

4.7.2021

Sprememba

3433-60/07/10

8.5.2012

4.7.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-16/15/12

25.2.2015

17.8.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-53/15/3

2.6.2015

17.8.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-102/15/2

31.7.2015

17.8.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-109/15/2

11.8.2015

17.8.2020

Sprememba

U34330-122/15/3

20.10.2015

4.7.2021

Sprememba

U34330-122/15/9

19.4.2018

4.7.2021

Podaljšanje

U34330-1/20/2

15.1.2020

4.7.2021

Sprememba

U34330-122/15/14

27.3.2020

4.7.2021

Sprememba

U34330-122/15/25

15.12.2020

4.7.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-122/15/31

25.3.2021

4.7.2021


| |