Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PYGRAIN NEW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piretrin

1,861

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Newpharm S.r.l.

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (tretiranje zrnja) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (tretiranje zrnja) (Zea mays L. (partim)); AVESA: oves (tretiranje zrnja) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (tretiranje zrnja) (Triticum aestivum L.); ORYSA: riž (tretiranje zrnja) (Oryza sativa L.); SECCE: rž (tretiranje zrnja) (Secale cereale L.); SORVU: sirek (tretiranje zrnja) (Sorghum bicolor (L.) Moench)

Uporaba proti:

1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); RHITDO: žitni kutar (Rhyzopertha dominica); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P273: Preprečiti sproščanje v okolje. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (tretiranje zrnja): 2 dni, koruza (tretiranje zrnja): 2 dni, oves (tretiranje zrnja): 2 dni, pšenica (tretiranje zrnja): 2 dni, riž (tretiranje zrnja): 2 dni, rž (tretiranje zrnja): 2 dni, sirek (tretiranje zrnja): 2 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-69/21/4

28.6.2022

31.8.2024


| |