Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RODEO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat v obliki kalijeve soli

44,1

38083027

70901-12-1HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.12.2023

 

Uporaba na:

YACKR: neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče); NNNFW: pašnik (pašnik); NNNAC: poljščine (Poljščine); 3FRUC: sadovnjak (sadovnjak); YSTEG: strnišče (strnišče); NNNFW: travnik (travnik); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); CERAR: njivska smiljka (Cerastium arvense Linnaeus); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); VERAR: poljski jetičnik (Veronica arvensis); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); VICCR: ptičja grašica (Vicia cracca); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); RUMOB: topolistna kislica (Rumex obtusifolius L.); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P234: Hraniti samo v originalni posodi. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

neobdelano kmetijsko zemljišče (praha): zagotovljena z načinom uporabe, pašnik: zagotovljena z načinom uporabe, poljščine: zagotovljena z načinom uporabe, sadovnjak: 28 dni, strnišče: zagotovljena z načinom uporabe, travnik: zagotovljena z načinom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-103/17/11

23.8.2022

15.12.2023


| |