Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TEBKIN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

25

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): 56 dni, pšenica (ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-64/21/9

24.10.2022

31.8.2024


| |