Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

QUICKPHOS BAGS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

aluminijev fosfid

56,34

38081090

20859-73-8IRAC: 24A

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS05, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (tretiranje zrnja) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (tretiranje zrnja) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (tretiranje zrnja) (Triticum aestivum L.); ORYSA: riž (tretiranje zrnja) (Oryza sativa L.); SECCE: rž (tretiranje zrnja) (Secale cereale L.); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna); 1TTLG: tritikala (tretiranje zrnja) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CALAGR: črni žitni žužek (Sitophilus granarius (Linnaeus)); SITTCE: koruzni molj (Sitotroga cerealella (Olivier)); PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (Hübner)); TRIBCO: mali mokar (Tribolium confusum (Duval)); TRIBCA: rižev mokar (Tribolium castaneum (Herbst)); CALAOR: rižev žužek (Sitophilus oryzae (Linnaeus)); CRYLFE: rjasti žitar (Cryptolestes ferrugineus (Stephens)); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus)); RHITDO: žitni kutar (Rhyzopertha dominica (Fabricius))

Opozorila in obvestila:

EUH029: V stiku z vodo se sprošča strupen plin. ; EUH032: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. ; EUH070: Strupeno ob stiku z očmi. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini. ; H300: Smrtno pri zaužitju. ; H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H330: Smrtno pri vdihavanju. ; H400: Zelo strupeno za vodne organizme. ; P223: Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P301+P330: PRI ZAUŽITJU: izprati usta.; P302+P335+P334: PRI STIKU S KOŽO: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P370+P378: Ob požaru: Za gašenje se uporabi; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 1: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (tretiranje zrnja): 2 dni, oves (tretiranje zrnja): 2 dni, pšenica (tretiranje zrnja): 2 dni, riž (tretiranje zrnja): 2 dni, rž (tretiranje zrnja): 2 dni, skladišča kmetijskih pridelkov, prazna: 2 dni, tritikala (tretiranje zrnja): 2 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-3/20/17

15.12.2022

31.8.2024


| |