Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DITHANE M-45

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mankozeb

80

38082030

8018-01-7FRAC: M/M03

mankozeb

80

38082030

8018-01-7IRAC: UN

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

INDOFIL INDUSTRIES B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

4.7.2021

Zaloge v uporabi do:

4.1.2022

Zaloge v prodaji do:

31.7.2021

 

Uporaba na:

NNNBA: (matični nasad); NNNBA: (drevesnica); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); 1STIGG: listne luknjičavosti iz rodu Stigmina (Stigmina sp.); 1POLTG: listne pegavosti iz rodu Polystigma (Polystigma sp.); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); BLMESP: pepelovke iz rodu Blumeria (Blumeria sp.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1TRANG: rje iz rodu Tranzschelia (Tranzschelia sp.); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

R42: Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50: Zelo strupeno za vodne organizme.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, češnja: 30 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, jablana: 28 dni, krompir: 7 dni, navadna hruška: 28 dni, navadna pšenica: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paradižnik: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba

327-02-162/01/1

3.10.2001

16.8.2010

Podaljšanje

327-02-162/01

20.7.2001

16.8.2010

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

16.8.2010

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

16.8.2010

Podaljšanje

327-02-162/01/5

17.8.2010

4.7.2021

Razširitev uporabe

3433-527/09/3

14.9.2010

4.7.2021

Sprememba

3433-60/07/10

8.5.2012

4.7.2021

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

4.7.2021

Sprememba

U34330-71/15/4

20.10.2015

4.7.2021

Sprememba

U34330-71/15/7

17.11.2015

4.7.2021

Podaljšanje

SFS 9116

24.8.1999

24.8.2001

Sprememba

U34330-101/16/9

14.10.2016

4.7.2021

Podaljšanje

U34330-1/20/2

15.1.2020

4.7.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-71/15/18

25.3.2021

4.7.2021


| |