Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LAITANE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

pirimetanil

40

38082080

53112-28-0FRAC: D/9

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

LAINCO, S.A.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

PIBSX: grah (za suho zrnje, za krmo) (Pisum sativum L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

grah (za suho zrnje, za krmo): 28 dni, hruška: 56 dni, jablana: 56 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-35/20/8

13.3.2023

30.4.2024


| |