Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

EMINENT 125 EW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tetrakonazol

12,5

38082050

112281-77-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Gowan Crop Protection Limited

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum (Berkeley) Quaedvlieg, Verkley & Crous); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); RAMUBE: siva pesna listna pegavost (Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R62: Možna nevarnost oslabitve plodnosti.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pšenica (jari+ozimni): 35 dni, sladkorna pesa: 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-26/00

9.10.2000

2.3.2014

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

2.3.2014

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

2.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-26/00/8

24.5.2010

2.3.2014

Podaljšanje

U34330-47/14/1

3.3.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-47/14/8

24.1.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-47/14/11

4.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/36

15.11.2022

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/29

6.4.2023

31.12.2024


| |