Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

APOLLO 50 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klofentezin

50

38081090

74115-24-5IRAC: 10A

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 35 dni, jablana: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba

327-02-252/01

25.7.2001

18.1.2016

Registracija

SFS 8045

6.3.1998

18.1.2016

Začasno podaljšanje

3433-165/07/3

3.3.2008

18.1.2016

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

18.1.2016

Razširitev uporabe

3433-520/09/3

14.9.2010

18.1.2016

Začasno podaljšanje

3433-165/07/5

18.2.2011

18.1.2016

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

18.1.2016

Začasno podaljšanje

U34330-163/13/2

9.12.2013

18.1.2016

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

18.1.2016

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

18.1.2016

Začasno podaljšanje

U34330-163/13/3

18.12.2014

18.1.2016

Začasno podaljšanje

U34330-163/13/4

18.11.2015

18.1.2016

Podaljšanje

U34330-163/13/5

19.1.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-163/13/8

22.1.2016

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/11

3.10.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/14

13.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/43

9.12.2022

31.12.2024


| |