Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

FOCUS ULTRA Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cikloksidim

10

38083027

101205-02-1HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2022

 

Uporaba na:

BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); TRFAR: njivska detelja (Trifolium arvense L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); ALLPO: por (Allium porrum L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); NNNGG: samonikla žita (samonikla žita); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

cvetača: 28 dni, korenje: 35 dni, koruza: zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: 56 dni, krompir: 56 dni, navadna soja: 56 dni, navadna sončnica: zagotovljena s časom uporabe, navadni fižol: 56 dni, navadni grah: 56 dni, njivska detelja: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, por: 42 dni, rumena koleraba: 56 dni, sladkorna pesa: 56 dni, solata: 21 dni, spomladanska čebula: 28 dni, strniščna repa: 56 dni, špinača: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 7044

21.3.1997

30.8.2015

Začasno podaljšanje

3433-45/07/2

12.3.2007

30.8.2015

Sprememba

3433-45/07/4

14.7.2008

30.8.2015

Začasno podaljšanje

3433-45/07/5

15.12.2008

30.8.2015

Sprememba

327-02-206/02/8

27.11.2009

30.8.2015

Začasno podaljšanje

3433-45/07/8

20.10.2010

30.8.2015

Začasno podaljšanje

3433-45/07/9

10.6.2011

30.8.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

30.8.2015

Začasno podaljšanje

U34330-66/13/4

20.5.2015

30.8.2015

Podaljšanje

U34330-66/13/6

31.8.2015

31.5.2022

Sprememba

U34330-66/13/10

4.2.2016

31.5.2022

Sprememba

U34330-66/13/14

17.5.2018

31.5.2022


| |