Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FOLICUR EW 250

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

25

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); YNIGF: igrišče za golf (igrišče za golf); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); SECCE: rž (Secale cereale L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

CPNSPS: (Coprinus psychromoribidus); TYPHIS: (Typhula ishikarinesis); SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); SCLEHO: dolarske lise (Sclerotinia homoeocarpa); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); ERYSGH: ječmenova pepelovka (Blumeria graminis SPEER. f. sp. hordei); PYRPBR: listna pegavost oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae SUTTON & RAWLINSON); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); BLMESP: pepelovke iz rodu Blumeria (Blumeria sp.); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); MONGNI: snežna plesen (Calonectria graminicola WOLLENWEBER); TYPHIN: snežni ožig (Typhula incarnata LASCH ex FR.); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans (DESMAZIERES) CESATI & DE NOTARIS); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, igrišče za golf: karenca ni potrebna, navadna pšenica: 42 dni, navadni ječmen: 42 dni, navadni oves: 42 dni, oljna ogrščica: 56 dni, rž: 42 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 14 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 7021

10.2.1997

16.7.2015

Sprememba

327-02-173/03

19.6.2003

16.7.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-521/05/3

25.5.2006

31.12.2006

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-439/06/2

25.9.2006

10.2.2007

Začasno podaljšanje

327-02-46/04/4

2.11.2006

16.7.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-521/05/7

1.2.2007

31.12.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-439/06/6

14.5.2008

30.6.2008

Začasno podaljšanje

327-02-46/04/5

30.10.2008

16.7.2015

Razširitev uporabe

327-02-521/05/12

8.4.2009

16.7.2015

Sprememba

327-02-321/04/7

27.11.2009

16.7.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-10/10/2

12.2.2010

31.12.2010

Razširitev uporabe

3433-534/09/4

14.9.2010

16.7.2015

Registracija nujno potrebnega FFS

34330-22/11/2

13.6.2011

16.7.2015

Začasno podaljšanje

U34330-153/13/2

9.12.2013

16.7.2015

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

16.7.2015

Začasno podaljšanje

U34330-153/13/4

2.2.2015

16.7.2015

Podaljšanje

U34330-153/13/8

17.7.2015

31.8.2023

Sprememba

U34330-153/13/16

11.2.2016

31.8.2023

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/6

5.7.2021

31.8.2023


| |