Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FOLPAN 80 WDG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

folpet

80

38082080

133-07-3FRAC: M/M04

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

KZ AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); VITVI: trta (za namizno grozdje) (Vitis vinifera L.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hmelj: 21 dni, trta (za namizno grozdje): 56 dni, trta (za vinsko grozdje): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-233/99

19.4.2000

20.5.2013

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

20.5.2013

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-245/04/2

5.7.2004

30.9.2004

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-384/04/2

20.12.2004

30.9.2005

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-34/05/4

4.4.2005

30.9.2005

Sprememba

327-02-223/03/7

5.7.2006

20.5.2013

Sprememba

327-02-223/03/11

9.1.2007

20.5.2013

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

20.5.2013

Začasno podaljšanje

327-02-245/04/4

16.4.2010

20.5.2013

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

20.5.2013

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-223/03/26

12.4.2011

12.4.2012

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

20.5.2013

Začasno podaljšanje

327-02-223/03/28

7.9.2011

20.5.2013

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-29/12/2

9.5.2012

7.9.2012

Sprememba

327-02-223/03/31

31.5.2012

20.5.2013

Začasno podaljšanje

327-02-223/03/35

7.9.2012

20.5.2013

Podaljšanje

327-02-223/03/37

21.5.2013

31.7.2023

Sprememba

327-02-223/03/41

9.8.2013

31.7.2023

Sprememba

327-02-223/03/43

9.10.2013

31.7.2023

Sprememba

U34330-152/13/1

22.11.2013

31.7.2023

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

31.7.2023

Sprememba

U34330-152/13/8

18.1.2018

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/4

12.6.2019

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-50/20/6

1.7.2020

31.7.2021

Podaljšanje

U34330-1/21/8

8.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-152/13/21

13.5.2022

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-50/20/16

22.2.2023

31.7.2023


| |