Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

GOLTIX WG 90

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metamitron

90

38083013

41394-05-2HRAC: 5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); ANGAR: navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, rdeča pesa: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9093

2.6.1999

2.6.2016

Sprememba

327-02-159/03/2

30.5.2003

2.6.2016

Začasno podaljšanje

327-02-466/05/12

16.4.2009

2.6.2016

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

2.6.2016

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

2.6.2016

Začasno podaljšanje

U34330-42/14/1

10.2.2014

2.6.2016

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

2.6.2016

Začasno podaljšanje

U34330-42/14/5

30.11.2015

2.6.2016

Podaljšanje

U34330-42/14/9

3.6.2016

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/19

13.8.2020

31.8.2023


| |