Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPROXAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata

34,5

38082010

12527-76-3FRAC: M/M01

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno lupino) (Cucurbitaceae); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PHYTCP: gniloba plodov paprike (Phytophthora capsici LEONIAN); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno lupino): 3 dni, čebula (za čebulo): 3 dni, česen: 3 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, leska: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: 14 dni, paprika: 7 dni, šalotka: 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 6025

13.3.1996

28.9.2016

Sprememba

327-02-153/04/1

16.3.2004

28.9.2016

Začasno podaljšanje

327-02-153/04/6

21.2.2006

28.9.2016

Začasno podaljšanje

327-02-153/04/7

11.2.2008

28.9.2016

Sprememba

327-02-153/04/8

27.11.2009

28.9.2016

Začasno podaljšanje

327-02-153/04/9

1.10.2010

28.9.2016

Začasno podaljšanje

U34330-134/14/1

27.5.2014

28.9.2016

Sprememba

U34330-134/2014/3

17.11.2014

28.9.2016

Začasno podaljšanje

U34330-134/14/12

29.10.2015

28.9.2016

Podaljšanje

U34330-134/14/16

29.9.2016

30.4.2025

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-134/14/20

29.1.2019

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-134/14/26

16.12.2020

30.4.2025

Sprememba

U34330-109/16/5

11.5.2022

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-134/14/38

11.4.2023

30.4.2025


| |