Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ASEF 3V1 Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

MCPA

0,49

38083011

94-74-6HRAC: 4

mekoprop - P (MCPP-P)

0,29

38083011

16484-77-8HRAC: 4

železov sulfat

18,2

38089090

17375-41-6, 7782-63-0

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID, GNOJILO

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.5.2026

 

Uporaba na:

NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata)

Uporaba proti:

MMMMM: mahovi (Marchantia MARCHANT f.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-272/00

28.1.2002

10.6.2014

Sprememba

327-02-226/03

24.7.2003

10.6.2014

Sprememba

327-02-272/00/7

4.2.2005

10.6.2014

Sprememba

3433-81/08/2

26.2.2008

10.6.2014

Sprememba

327-02-272/00/15

27.11.2009

10.6.2014

Začasno podaljšanje

327-02-272/00/16

13.6.2011

10.6.2014

Sprememba

34330-7/10/9

20.12.2012

10.6.2014

Vzporedno trgovsko ime

U34330-16/14/2

11.6.2014

15.5.2026

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

15.5.2026

Podaljšanje

U34330-16/14/5

20.4.2017

15.5.2026

Sprememba + podaljšanje

U34330-16/14/7

5.3.2018

15.5.2026

Sprememba

U34330-/14/13

19.7.2018

15.5.2026

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

15.5.2026

Podaljšanje

U34330-48/19/10

3.10.2019

15.5.2026

Podaljšanje

U34330-1/21/16

13.10.2021

15.5.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/1

4.1.2023

15.5.2026

Podaljšanje

U34330-1/24/1

25.1.2024

15.5.2026


| |