Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

MAXIM XL 035 FS Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fludioksonil

2,5

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

metalaksil-M

0,969

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-51/00

24.2.2000

23.3.2014

Sprememba

327-02-297/01

9.10.2001

23.3.2014

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

23.3.2014

Sprememba

327-02-323/04/2

16.6.2008

23.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-323/04/5

27.11.2009

23.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-323/04/8

29.10.2012

23.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-323/04/9

17.10.2013

23.3.2014

Podaljšanje

U34330-50/14/1

24.3.2014

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-50/14/13

23.12.2016

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-50/14/15

29.6.2018

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.10.2024

Sprememba

U34330-50/14/21

9.1.2020

31.10.2024

Sprememba

U34330-50/14/28

31.5.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-50/14/32

24.10.2022

31.10.2024


| |