Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ORTUS 5 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fenpiroksimat

5,12

38081090

134098-61-6IRAC: 21A

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

Nichino-Europe Co., Ltd

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus)

Uporaba proti:

TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučka: 7 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, jajčevec: 7 dni, kumara: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 7 dni, paradižnik: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9025

11.2.1999

11.2.2003

Podaljšanje

327-02-4/03

31.3.2003

17.2.2015

Začasno podaljšanje

327-02-4/03/8

30.1.2008

17.2.2015

Sprememba

327-02-4/03/9

27.6.2008

17.2.2015

Sprememba

327-02-283/03/10

27.11.2009

17.2.2015

Razširitev uporabe

3433-530/09/3

14.9.2010

17.2.2015

Začasno podaljšanje

327-02-4/03/12

24.1.2011

17.2.2015

Sprememba

327-02-4/03/19

21.7.2011

17.2.2015

Začasno podaljšanje

327-02-4/03/20

24.4.2013

17.2.2015

Sprememba

U34330-9/14/2

27.1.2014

17.2.2015

Začasno podaljšanje

U34330-9/14/3

17.3.2014

17.2.2015

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

17.2.2015

Podaljšanje

U34330-9/14/4

18.2.2015

30.4.2022

Registracija

SFS 8020

2.2.1998

10.2.1999

Sprememba

U34330-9/14/8

9.3.2018

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-9/14/11

26.3.2020

30.4.2022

Sprememba

U34330-9/14/20

6.9.2021

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-9/14/23

1.4.2022

30.4.2024


| |