Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

PLATEEN WG 41,5 Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flufenacet

24

38083015

142459-58-3HRAC: 15

metribuzin

17,5

38083013

21087-64-9HRAC: 5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R48/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-263/00

13.12.2000

16.1.2011

Sprememba

327-02-173/03

16.6.2003

16.1.2011

Sprememba

327-02-212/03

24.7.2003

16.1.2011

Sprememba

327-02-263/00/6

31.1.2006

16.1.2011

Sprememba

327-02-321/04/7

27.11.2009

16.1.2011

Začasno podaljšanje

327-02-263/00/11

20.10.2010

16.1.2011

Podaljšanje

327-02-263/00/13

17.1.2011

31.7.2023

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/9

3.10.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-73/20/2

14.10.2021

31.7.2023


| |