Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

S-metolaklor

31,25

38083015

87392-12-9HRAC: 15

terbutilazin

18,75

38083013

5915-41-3HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-247/00

17.5.2001

6.3.2006

Sprememba

327-02-265/01

9.8.2001

6.3.2006

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

6.3.2006

Začasno podaljšanje

327-02-398/04/5

3.2.2006

6.3.2006

Podaljšanje

327-02-398/04/6

7.3.2006

31.7.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.7.2023

Začasno podaljšanje

327-02-398/04/14

18.2.2011

31.7.2023

Začasno podaljšanje

327-02-398/04/15

28.9.2011

31.7.2023

Začasno podaljšanje

U34330-188/13/6

2.12.2015

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-188/13/9

16.7.2018

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-188/13/21

17.11.2021

31.7.2023


| |