Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

BANVEL 480 S Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

48

38083027

1918-00-9HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SORVU: sirek (za zrnje in silažo) (Sorghum bicolor (L.) Moench); YSTEG: strnišče (strnišče); YNIGF: travna ruša (tepihi) (travna ruša (tepihi)); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

AMBSS: ambrozija (Ambrosia L. sp.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, sirek (za zrnje in silažo): zagotovljena z načinom uporabe, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, travna ruša (tepihi): karenca ni potrebna, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba

327-02-265/01

9.8.2001

23.4.2006

Registracija

SFS 7119

2.12.1997

23.4.2006

Podaljšanje

327-02-231/05/9

15.2.2006

21.4.2014

Sprememba

327-02-349/04/12

27.11.2009

21.4.2014

Sprememba

327-02-231/05/14

21.2.2012

21.4.2014

Podaljšanje

U34330-170/13/4

22.4.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-170/13/8

6.6.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-170/13/14

21.1.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-170/13/21

3.7.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-170/13/29

27.3.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2024

Sprememba

U34330-170/13/35

22.6.2022

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.12.2024


| |