Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

SCORE 250 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

difenokonazol

25

38082050

11944-68-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); ALLSC: drobnjak (Allium schoenoprasum L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Podosphaera fuliginea (Schlechtendahl) U. Braun & S. Takamatsu); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); TRANPS: češpljeva rja (Tranzschelia pruni-spinosae (PERS. ex PERS.) DIETEL); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ALTEBI: črnoba kapusnic (Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire); 1PHRAG: glive iz rodu Phragmidium (Phragmidium spp.); COLLSP: glive iz rodu Colletotrichum (Colletotrichum); 1DIDYG: glive iz rodu Didymella (Didymella SACC.); 1PYRPG: glive iz rodu Pyrenopeziza (Pyrenopeziza spp.); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); MYCONA: kakijeva listna pegavost (Plurivorosphaerella nawae); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); SEPTAP: listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); 1DREPG: listni ožig (Drepanopeziza spp.); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); 1PHYSG: pegavosti iz rodu Phylosticta (Phylosticta PERS.); 1RAMUG: pegavosti iz rodu Ramularia (Ramularia UNGER); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); 1STEMG: rjava pegavost (Stemphylium WALLR. spp.); FULVFU: rjava žametna paradižnikova pegavost (Fulvia fulva (COOKE) CIFERI); UREDAA: rje (Uredinales); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, breskev: 7 dni, brokoli: 21 dni, brstični ohrovt: 21 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 3 dni, cvetača: 21 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, česen: 14 dni, črni koren (španski gadnjak): 14 dni, drobnjak: 14 dni, glavnato zelje: 21 dni, hren: 14 dni, hruška: 21 dni, jablana: 21 dni, jagoda: 3 dni, kaki: zagotovljena s časom uporabe, kitajski kapus: 21 dni, krmna pesa: 28 dni, krompir: 3 dni, malina: 3 dni, marelica: 7 dni, nektarina: 7 dni, ohrovt, glavnati: 21 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: 30 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 3 dni, paradižnik: 7 dni, pastinak: 14 dni, peteršilj (za listje): 14 dni, rdeča pesa: 28 dni, robida: 3 dni, sladkorna pesa: 28 dni, sliva: 14 dni, solata: 14 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni, zelena, gomoljna: 14 dni, zelena, stebelna: 14 dni, zelišča in užitni cvetovi: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9147

1.12.1999

10.12.2015

Sprememba

327-02-297/01

9.10.2001

10.12.2015

Začasno podaljšanje + sprememba

327-02-302/03/8

16.10.2007

10.12.2015

Razširitev uporabe

3433-62/09/2

8.4.2009

10.12.2015

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-486/09/2

6.5.2009

16.10.2009

Začasno podaljšanje

327-02-302/03/10

10.7.2009

10.12.2015

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-486/09/3

12.2.2010

10.12.2015

Začasno podaljšanje

3433-62/09/7

12.2.2010

10.12.2015

Razširitev uporabe

3433-532/09/4

14.9.2010

10.12.2015

Začasno podaljšanje

U34330-169/13/1

13.12.2013

10.12.2015

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

10.12.2015

Začasno podaljšanje

U34330-169/13/3

19.12.2014

10.12.2015

Podaljšanje

U34330-169/13/7

11.12.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-169/13/11

23.3.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-169/13/28

25.3.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.12.2024


| |