Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

STROBY WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

krezoksim - metil

50

38082080

143390-89-0FRAC: C/11

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O., METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VACMA: ameriška brusnica (Vaccinum macrocarpon Aiton); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); 1CHYG: krizantema (Chrysanthemum L.); NNNZZ: okrasne rastline (cvetlice) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (drevje) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (grmovnice) (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); DIPCRO: črna listna pegavost vrtnic (Diplocarpon rosae F.A.WOLF); MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); PUCCHD: ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH); CYLDSP: listni ožigi iz rodu Cylindrocladium (Cylindrocladium sp.); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); MCRSSP: pepelovke iz rodu Microsphaera (Microsphaera LEVEILLE sp.); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 21 dni, ameriška brusnica: 21 dni, hruška: 28 dni, jablana: 28 dni, jagoda: 7 dni, jajčevec: 3 dni, kosmulja: 21 dni, krizantema: karenca ni potrebna, okrasne rastline (cvetlice): karenca ni potrebna, okrasne rastline (drevje): karenca ni potrebna, okrasne rastline (grmovnice): karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, ribez: 21 dni, vrtnice: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-44/01

25.3.2003

16.6.2015

Sprememba

327-02-44/01/5

7.5.2004

16.6.2015

Razširitev uporabe

327-02-44/01/7

8.6.2007

16.6.2015

Začasno podaljšanje

327-02-44/01/12

29.1.2009

16.6.2015

Sprememba

327-02-206/02/8

27.11.2009

16.6.2015

Začasno podaljšanje

327-02-44/01/14

24.1.2011

16.6.2015

Začasno podaljšanje

327-02-44/01/15

10.6.2011

16.6.2015

Začasno podaljšanje

U34330-175/13/1

13.12.2013

16.6.2015

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

16.6.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-72/14/3

28.5.2014

31.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-4/15/4

24.2.2015

31.12.2015

Podaljšanje

U34330-175/13/11

17.6.2015

31.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-72/14/9

22.6.2016

31.12.2022

Sprememba

U34330-137/13/25

10.11.2021

31.12.2025

Podaljšanje

U34330-175/13/24

17.11.2022

31.12.2025


| |