Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

SWITCH 62,5 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ciprodinil

37,5

38082080

121552-61-2FRAC: D/9

fludioksonil

25

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); VLLLO: motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren in listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); CICIF: radič (listni, glavnati, štrucar) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); 1LEGF: stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Fabaceae); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); 1SCLEG: bele gnilobe (Sclerotinia spp.); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); COLLLD: fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost (Colletotrichum lindemuthianum (Sac. & Mag.) Lams. -Scrib./Br. & Cav.); 1ASPEG: glive iz rodu Aspergillus (Aspergillus MICHELLI); COLLSP: glive iz rodu Colletotrichum (Colletotrichum); ASCOPI: grahova pegavost (Ascochyta pisi); MYCOPI: grahova pegavost in nožne bolezni (Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr./Stone); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); 1STEMG: rjava pegavost (Stemphylium WALLR. spp.); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); PLEOHE: vijolične pegavosti (Pleospora herbarum (PERS. ex FR.) RABENH.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 10 dni, breskev: 14 dni, bučka: 3 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, česen: 14 dni, češnja: 7 dni, črni koren (španski gadnjak): 7 dni, endivija: 7 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 28 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 14 dni, hren: 7 dni, hruška: 3 dni, jablana: 3 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, korenje: 7 dni, kosmulja: 10 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 3 dni, kutina: 3 dni, malina: 10 dni, marelica: 14 dni, motovilec: 7 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pastinak: 7 dni, peteršilj (za koren in listje): 7 dni, radič (listni, glavnati, štrucar): 7 dni, ribez: 10 dni, robida: 10 dni, rukola (rukvica): 7 dni, sliva: 14 dni, solata: 7 dni, stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje): 28 dni, šalotka: 14 dni, špargelj: 210 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni, zelišča in užitni cvetovi: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9139

15.11.1999

3.3.2003

Podaljšanje

327-02-192/02

25.3.2003

16.3.2014

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-299/07/2

18.4.2007

16.3.2014

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

16.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-192/02/6

27.11.2012

16.3.2014

Začasno podaljšanje

327-02-192/02/9

24.10.2013

16.3.2014

Podaljšanje

U34330-10/14/3

17.3.2014

31.10.2023

Sprememba

U34330-10/14/9

14.11.2014

31.10.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-78/15/17

10.7.2015

30.4.2018

Sprememba

U34330-10/14/16

29.9.2016

31.10.2023

Registracija

SFS 8042

3.3.1998

14.11.1999

Podaljšanje

U34330-10/14/19

17.4.2018

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-10/14/26

4.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-10/14/31

10.3.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/8

26.3.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-10/14/42

7.4.2022

31.10.2023


| |