Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TOPAS 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

penkonazol

10

38082050

66246-88-6FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); NNNBA: matični nasad (matični nasad); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Podosphaera fuliginea (Schlechtendahl) U. Braun & S. Takamatsu); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); UNCISP: pepelovke iz rodu Uncinula (Uncinula sp.); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, gozdna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kumara: 3 dni, kutina: 14 dni, lubenica: 3 dni, matični nasad: zagotovljena z načinom uporabe, okrasna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, sadna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-169/99

7.9.2000

11.6.2014

Sprememba

327-02-297/01

9.10.2001

11.6.2014

Sprememba

327-02-312/03/3

11.10.2004

11.6.2014

Začasno podaljšanje

327-02-312/03/6

5.10.2007

11.6.2014

Začasno podaljšanje

327-02-312/03/7

7.7.2009

11.6.2014

Podaljšanje

U34330-71/14/1

12.6.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-71/14/9

30.1.2015

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-34/15/12

22.4.2015

31.12.2020

Sprememba

U34330-71/14/11

29.10.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-71/14/14

28.9.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-101/16/7

5.10.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-71/14/21

25.3.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-71/14/28

23.11.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-71/14/30

3.2.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.12.2024


| |