Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

U 46 M-FLUID Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

MCPA-DMA

94,3

38083011

2039-46-5HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 3FRUC: sadovnjak (sadovnjak); 1GRAF: trave (za semensko pridelavo) (Poaceae); NNNFW: travnik (travnik); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1URTG: kopriva (Urtica L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); 1IUNG: ločje (Juncus spp.); MEDSA: lucerna (Medicago sativa L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); 1EQUG: preslica (Equisetum L.); 1PLAG: trpotci (Plantago L.); DIPER: užitna rukvica (Diplotaxis erucoides); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); 1RANG: zlatica (Ranunculus L.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 28 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sadovnjak: zagotovljena s časom uporabe, trave (za semensko pridelavo): zagotovljena z načinom uporabe, travnik: 28 dni, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-168/00

7.7.2000

18.2.2010

Sprememba

327-02-217/03

24.7.2003

18.2.2010

Sprememba

327-02-168/00/4

29.10.2004

18.2.2010

Sprememba

327-02-168/00/11

11.2.2008

18.2.2010

Sprememba

327-02-168/00/21

27.11.2009

18.2.2010

Podaljšanje

327-02-168/00/23

19.2.2010

31.10.2023

Sprememba

327-02-168/00/33

25.4.2013

31.10.2023

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-265/14/3

29.1.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/18

18.10.2021

31.10.2023


| |