Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ZATO 50 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

trifloksistrobin

50

38082080

141517-21-7FRAC: C/11

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

PSCSCN: cerkosporna pegavost hmelja (Cercospora cantuariensis); 1PENIG: čopičaste plesni (Penicillium LINK); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hmelj: 14 dni, jablana: 21 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-326/00

26.2.2003

12.4.2006

Začasno podaljšanje

327-02-134/02/6

7.3.2006

12.4.2006

Podaljšanje

327-02-134/02/8

13.4.2006

31.7.2024

Razširitev uporabe

3433-9/08/3

7.3.2008

31.7.2024

Sprememba

327-02-329/04/19

27.11.2009

31.7.2024

Razširitev uporabe

3433-526/09/4

14.9.2010

31.7.2024

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

31.7.2024

Začasno podaljšanje

U34330-30/16/2

30.3.2016

31.7.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-30/16/4

26.6.2017

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-30/16/8

17.6.2019

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-30/16/16

17.6.2021

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-30/16/21

20.5.2022

31.7.2024


| |