Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FUSILADE FORTE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluazifop-p-butil

15

38083027

79241-46-6HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNOG: (lupinasto sadje); VICFX: bob (Vicia faba L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LUPSS: lupina (Lupinus sp.); FAGES: navadna ajda (Fagopyrum esculentum); CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); CYNDA: prstasti pesjak (Cynodon dactylon (L.) PERS.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 21 dni, bob: 90 dni, češnja: 28 dni, krmna pesa: 56 dni, krompir: 90 dni, lupina: 90 dni, navadna ajda: zagotovljena s časom uporabe, navadna buča, oljna: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: 90 dni, navadni fižol: 90 dni, navadni grah: 90 dni, oljna ogrščica: 90 dni, pečkato sadno drevje: 28 dni, rdeča pesa: 49 dni, sladkorna pesa: 56 dni, sliva: 28 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-233/01

13.11.2001

29.10.2019

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

29.10.2019

Začasno podaljšanje

327-02-233/01/6

31.5.2006

29.10.2019

Sprememba

327-02-233/01/7

30.8.2007

29.10.2019

Začasno podaljšanje

327-02-233/01/9

27.5.2008

29.10.2019

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

29.10.2019

Začasno podaljšanje

327-02-233/01/11

20.5.2011

29.10.2019

Začasno podaljšanje

327-02-233/01/12

9.8.2011

29.10.2019

Sprememba

U34330-164/13/4

21.5.2015

29.10.2019

Začasno podaljšanje

U34330-164/13/5

4.12.2015

29.10.2019

Sprememba

U34330-164/13/7

3.11.2016

29.10.2019

Začasno podaljšanje

U34330-164/13/10

30.11.2016

29.10.2019

Podaljšanje

U34330-164/13/11

19.12.2017

29.10.2019

Sprememba

U34330-164/13/17

10.9.2018

29.10.2019

Podaljšanje

U34330-164/13/18

5.12.2018

29.10.2019

Podaljšanje

U34330-164/13/21

30.10.2019

31.10.2024

Sprememba

U34330-164/13/30

20.4.2020

31.10.2024


| |