Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 7.8.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CHAMP FORMULA 2 FLO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega hidroksida

24,4

38082010

20427-59-2FRAC: M/M01

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2023

 

Uporaba na:

NNNOG: (lupinasto sadje); 1CIDG: agrumi (Citrus L.); LUPAL: beli volčji bob (Lupinus albus L.); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); LENCU: navadna leča (Lens culinaris); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1IUGG: oreh (Juglans L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum)

Uporaba proti:

PSDMSY: (Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall); ALTECI: alternarijska gniloba agrumov (Alternaria citri); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); VALSCI: breskov rak (Cytospora sp.); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); PHYTCI: fitoftorna gniloba agrumov (Phytophthora citricola); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1CRYNG: glivične bolezni lesa iz rodu Cryphonectria (Cryphonectria); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 14 dni, agrumi: 14 dni, beli volčji bob: 3 dni, bučevke z užitno lupino: 3 dni, čebula: 3 dni, česen: 3 dni, jajčevec: 3 dni, navadna leča: 3 dni, navadni fižol: 3 dni, navadni grah: 3 dni, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: zagotovljena s časom uporabe, paprika: 7 dni, paradižnik: 10 dni, šalotka: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-281/01

12.2.2003

20.12.2016

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

20.12.2016

Sprememba

327-02-25/00/6

27.11.2009

20.12.2016

Začasno podaljšanje

327-02-281/01/7

20.5.2011

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-132/14/1

27.5.2014

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-132/14/6

29.10.2015

20.12.2016

Podaljšanje

U34330-132/14/7

21.12.2016

30.4.2023

Sprememba

U34330-132/14/13

9.11.2017

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-132/14/14

29.1.2019

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-132/14/22

16.12.2020

30.4.2023


| |