Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SYLLIT 400 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dodin

40

38082080

2439-10-3FRAC: U/U12

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSciences Benelux SRL

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

TAPHDE: breskova kodravost (Taphrina deformans (BERK.) TUL.); BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); GLOMCI: oljkova gobavost (Colletotrichum gloeosporioides); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H331: Strupeno pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 75 dni, češnja: 14 dni, hruška: 60 dni, jablana: 60 dni, kutina: 60 dni, nektarina: 75 dni, oljka: zagotovljena s časom uporabe, višnja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-320/02/5

17.7.2003

7.11.2017

Začasno podaljšanje

327-02-320/02/10

21.3.2008

7.11.2017

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-210/07/5

3.7.2008

7.11.2017

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

7.11.2017

Začasno podaljšanje

327-02-320/02/11

21.3.2011

7.11.2017

Sprememba

327-02-320/02/13

15.2.2012

7.11.2017

Sprememba

U34330-160/13/1

5.12.2013

7.11.2017

Začasno podaljšanje

U34330-64/13/5

20.5.2015

7.11.2017

Sprememba

U34330-151/15/2

11.11.2015

7.11.2017

Začasno podaljšanje

U34330-64/13/10

21.9.2016

7.11.2017

Podaljšanje

U34330-64/13/11

26.9.2017

7.11.2017

Podaljšanje

U34330-64/13/13

8.11.2017

31.8.2025

Podaljšanje

U34330-1/22/15

14.4.2022

31.8.2025

Sprememba

U34330-151/15/7

18.5.2023

31.8.2025


| |