Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NORDOX 75 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksida

75

38082010

1317-39-1FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Nordox Industrier AS

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); ATICH: aktinidija (Actinidia chinensis Planchon); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCIRPI: rdeča pegavost borovih iglic (Dothiostroma pini); 1COLLG: antraknoze (Colletotrichum CORDA); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); PSDMSX: bakterijski ožig (Pseudomonas syringae); PSDMAK: bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae); XANTFR: bakterijski ožig jagod (Xanthomonas fragariae Kennedy & King); XANTAM: bakterijski ožig vinske trte (Xylophilus ampelinus Willems et al.); PSDMSA: bakterijski rak oljke (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi); TAPHDE: breskova kodravost (Taphrina deformans (BERK.) TUL.); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ZZYYAZ: drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi); GNOMFR: gnomonijska gniloba jagod (Gnomonia fructicola); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); NECTGA: jablanov rak (Nectria galligena BRESADOLA); DIPCEA: jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon earliana); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); SCIRAC: rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: zagotovljena s časom uporabe, aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, breskev: zagotovljena s časom uporabe, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, hruška: zagotovljena s časom uporabe, jablana: zagotovljena s časom uporabe, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, jajčevec: 3 dni, krompir: 14 dni, kutina: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: zagotovljena s časom uporabe, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, oljka: 14 dni, paradižnik: 10 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-276/01/3

27.10.2003

9.10.2016

Sprememba

327-02-276/01/8

27.11.2009

9.10.2016

Sprememba

327-02-276/01/11

18.10.2010

9.10.2016

Začasno podaljšanje

327-02-276/01/14

13.6.2011

9.10.2016

Začasno podaljšanje

U34330-131/14/1

26.5.2014

9.10.2016

Začasno podaljšanje

U34330-131/14/3

30.11.2015

9.10.2016

Podaljšanje

U34330-131/14/9

10.10.2016

30.4.2025

Sprememba

U34330-131/14/17

21.5.2018

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-131/14/21

29.1.2019

30.4.2025

Sprememba

U34330-131/14/28

14.5.2019

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-131/14/36

16.12.2020

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-131/14/41

31.1.2023

30.4.2025


| |