Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ENVIDOR SC 240 Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

spirodiklofen

24

38081090

148477-71-8

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

21.9.2020

Zaloge v uporabi do:

1.10.2021

Zaloge v prodaji do:

21.3.2021

 

Uporaba na:

NNNBA: (trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, jablana: 14 dni, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, navadna hruška: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-4/04/9

22.4.2005

26.11.2014

Začasno podaljšanje

327-02-4/04/18

21.3.2008

26.11.2014

Sprememba

327-02-329/04/19

27.11.2009

26.11.2014

Razširitev uporabe

3433-535/09/4

14.9.2010

26.11.2014

Začasno podaljšanje

327-02-4/04/21

21.3.2011

26.11.2014

Začasno podaljšanje

327-02-4/04/22

18.12.2012

26.11.2014

Začasno podaljšanje

U34330-165/13/1

5.12.2013

26.11.2014

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

26.11.2014

Podaljšanje

U34330-165/13/4

27.11.2014

21.9.2020

Sprememba

U34330-165/13/8

7.12.2015

21.9.2020

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

21.9.2020

Prenehanje dovoljenja

U34330-165/13/11

21.9.2020

21.9.2020


| |