Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SUCCESSOR 600

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

petoksamid

60

38083015

106700-29-2HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC Agricultural Solutions A/S

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2023

 

Uporaba na:

CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R38: Draži kožo.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).; S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča: zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-325/04/13

31.1.2006

28.9.2011

Sprememba

327-02-325/04/20

10.3.2008

28.9.2011

Začasno podaljšanje

327-02-325/04/25

29.1.2009

28.9.2011

Začasno podaljšanje

327-02-325/04/27

30.12.2010

28.9.2011

Podaljšanje

327-02-325/04/29

29.9.2011

30.11.2023

Sprememba

327-02-325/04/33

14.11.2011

30.11.2023

Sprememba

U34330-209/13/2

31.1.2014

30.11.2023

Sprememba

U34330-49/19/5

16.7.2019

30.11.2023

Sprememba

U34330-49/19/9

27.7.2021

30.11.2023

Podaljšanje

U34330-209/13/13

27.9.2021

30.11.2023


| |