Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LUMAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

3,75

38083027

104206-8HRAC: 27

S-metolaklor

37,5

38083015

87392-12-9HRAC: 15

terbutilazin

12,5

38083013

5915-41-3HRAC: 5

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-242/04/10

27.2.2006

31.7.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.7.2023

Začasno podaljšanje

327-02-242/04/15

18.2.2011

31.7.2023

Začasno podaljšanje

327-02-242/04/16

28.9.2011

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-22/13/2

17.4.2013

31.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-29/13/5

18.2.2014

31.12.2015

Začasno podaljšanje

U34330-190/13/6

2.12.2015

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-22/13/9

9.6.2016

31.7.2017

Podaljšanje

U34330-190/13/8

20.7.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-190/13/32

17.11.2021

31.7.2023


| |