Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MUSTANG 306 SE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

2,4-D 2-EHE

45,242

38083011

1928-43-4HRAC: 4

florasulam

0,625

38083015

145701-23-1HRAC: 2

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

1POLG: dresni (Polygonum L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ANGAR: navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-352/04/9

7.3.2006

31.12.2024

Sprememba

327-02-352/04/15

10.5.2006

31.12.2024

Sprememba

327-02-406/04/14

27.11.2009

31.12.2024

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

31.12.2024

Začasno podaljšanje

U34330-5/16/2

11.2.2016

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-5/16/6

8.12.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-65/17/3

15.9.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-5/16/8

20.12.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-5/16/13

10.12.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-5/16/17

11.12.2020

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-81/21/10

21.3.2022

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-5/16/26

12.12.2022

31.12.2024


| |