Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DELAN 700 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ditianon

70

38082080

3347-22-6FRAC: M/M09

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS06, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); PRNDU: mandljevec (Prunus dulcis); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); NNNBA: matični nasad (matični nasad); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

VALSCI: breskov rak (Cytospora sp.); BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler); 1STIGG: listne luknjičavosti iz rodu Stigmina (Stigmina sp.); 1POLTG: listne pegavosti iz rodu Polystigma (Polystigma sp.); FUSCAM: ožig breskove skorje (Fusicoccum amygdali); BLMESP: pepelovke iz rodu Blumeria (Blumeria sp.); POLTRU: rdeča listna pegavost češpelj (Polystigma rubrum DC.); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H301: Strupeno pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: zagotovljena s časom uporabe, češnja: zagotovljena s časom uporabe, hruška: 42 dni, jablana: 42 dni, mandljevec: zagotovljena s časom uporabe, marelica: zagotovljena s časom uporabe, matični nasad: zagotovljena z načinom uporabe, nektarina: zagotovljena s časom uporabe, sliva: zagotovljena s časom uporabe, višnja: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-356/04/13

20.6.2006

12.7.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-131/07/4

15.6.2007

15.8.2008

Sprememba

327-02-155/05/8

27.11.2009

12.7.2015

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

12.7.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

12.7.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-15/15/4

26.3.2015

20.6.2016

Podaljšanje

U34330-78/13/5

13.7.2015

31.8.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-120/15/4

29.9.2015

31.5.2022

Sprememba

U34330-101/16/8

20.10.2016

31.8.2025

Sprememba

U34330-78/13/9

25.10.2016

31.8.2025

Sprememba

U34330-158/14/3

9.12.2019

31.8.2025

Podaljšanje

U34330-1/22/16

14.4.2022

31.8.2025


| |