Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

UNIVERSALIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

9,35

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

folpet

50

38082080

133-07-3FRAC: M/M04

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); PSPZTR: rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za vinsko grozdje): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-582/05/6

22.12.2006

24.2.2011

Sprememba

327-02-582/05/9

13.6.2008

24.2.2011

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

24.2.2011

Podaljšanje

327-02-582/05/15

25.2.2011

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-102/14/15

16.2.2021

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-102/14/18

11.7.2022

31.7.2024


| |