Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

MILDICUT Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ciazofamid

2,5

38082050

120116-88-3FRAC: C/21

dinatrijev fosfonat

25

38082015

13708-85-5FRAC: P/P07 (33)

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-377/04/15

16.1.2007

18.7.2022

Sprememba

327-02-377/04/20

27.11.2009

18.7.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-377/04/26

7.12.2012

16.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-82/14/13

8.4.2014

16.1.2017

Razširitev uporabe

U34330-76/14/4

11.8.2014

18.7.2022

Sprememba

U34330-267/14/2

6.11.2014

18.7.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-285/14/4

5.1.2015

16.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-78/15/14

10.7.2015

16.1.2017

Sprememba

U34330-104/15/5

30.7.2015

18.7.2022

Podaljšanje

U34330-76/14/6

13.1.2017

18.7.2022

Podaljšanje

U34330-76/14/10

12.7.2018

18.7.2022

Sprememba

U34330-76/14/14

10.1.2019

18.7.2022

Sprememba

U34330-8/19/7

11.4.2019

18.7.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/18

2.7.2020

18.7.2022

Podaljšanje

U34330-76/14/34

19.7.2022

31.7.2024


| |