Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

HUSSAR OD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

10

38083023

144550-36-7HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.7.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1PHAG: čužka (Phalaris L.); 1TRFG: detelja (Trifolium L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); VICSS: grašica (Vicia L. sp.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1RUMG: kislice (Rumex L.); CHYHO: krizantema (Chrysanthemum L.); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); ATXSS: loboda (Atriplex L. sp.); MEDSS: meteljka (Medicago L. sp.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); ANGAR: navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); GALMO: navadna lakota (Galium mollugo L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); RANAR: njivska zlatica (Ranunculus arvensis L.); SPRAR: njivski oklast (Spergula arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); AGSGI: orjaška šopulja (Agrostis gigantea ROTH); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); GASSS: rogovilček (Galinsoga RUIZ & PAV. sp.); MALSS: slezenovec (Malva L. sp.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); 1SONG: škrbinka (Sonchus L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); 1VIOG: vijolica (Viola L.); 1ADOG: zajčji mak (Adonis L. sp.); 1GAEG: zebrati (Galeopsis L.); BIFRA: žarkasta dvoglavka (Bifora radians M.BIEB.)

Opozorila in obvestila:

P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; R36: Draži oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SPo 2: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-475/05/8

9.2.2007

1.7.2024

Sprememba

327-02-329/04/19

27.11.2009

1.7.2024

Sprememba

327-02-475/05/11

20.4.2010

1.7.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/15/3

25.3.2015

9.2.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-57/16/2

10.6.2016

9.2.2017

Podaljšanje

U34330-15/17/2

9.2.2017

1.7.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

1.7.2024

Podaljšanje

U34330-15/17/5

18.10.2018

1.7.2024

Podaljšanje

U34330-15/17/11

17.6.2020

1.7.2024

Podaljšanje

U34330-15/17/14

20.6.2022

1.7.2024


| |